Vakıf Kuruluş Senedİ

VAKFIN KURULUŞU

  

Madde 1 : İşbu senedin altında adresleri belirtilmiş ve hüviyetleri tespit edilmiş olan kişiler bir vakıf kurmayı kararlaştırmışlardır.

  

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

  

Madde 2 : Vakfın adı TÜRK GENÇLİK VAKFI’dır.Merkezi İstanbul’dadır.

  

VAKFIN GAYESİ

  

Madde 3 :

a) Türkiye’de çağdaş ve en ileri öğretim talim,terbiye ve maarif sistemlerin tatbikini sağlamak kolaylaştırmak.

b) Türk İslam Ülküsüne hizmet etmek ve bu gaye ile gerekli maddi ve manevi şartlar ve imkanları sağlamak.

c) Vakıf mütevelli heyetince kararlaştırılacak her dereceden maarif müesseselerine para,burs,ders eğitim malzemelerine öğretim üyeleri idare memurları talebe yurtları bu yurtların ihtiyaçlarını temin etmek.

d) Her dereceden öğretim yapan kuruluşlara maarif hizmetleri ve Türk-İslam Ülküsü konusunda gerekli görülecek her türlü yardımlar sağlamak.

e) Yabancı Ülkeler ihtisas ve ilim tahsil etmek için öğrenciler göndermek.

f) Türk İslam Ülküsüne hizmet gayesi ile çeşitli yarışmalar düzenlemek ve armağanlar vermek.(Kazanan eserlerin her hakkı vakfa aittir.)

g) Muhtaç ailelere yardım etmek sureti ile yararlı olmaktır.

  

VAKFIN HUKUKİ DURUMU

  

Madde 4 : Vakıf gayesini tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunmak borç alıp vermek gayri menkuller almak ve satmak ipotek almak yetkilerine sahiptir.Her türlü ayni ve şahsi haklar iktisap etmek,bunları elden çıkarmak her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak vakfın yetkileri dahilindedir.Vakıf gayesinde tahsis olunmak kaydı ile çeşitli hukuki yollarla temellük ettiği mal ve haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.Vakıf gelirleri gayesinde tahsis edilmek kaydı ile mamelakinin bir kısmı ile tahviller hisse senetleri alabilir.İştiraklerde bulunabilir.Bu senette zikredilmiş olsun veya olmasın vakıf gayelerinin tahakkuku için gerekli görülen ve 903 sayılı kanunun men etmediği her türlü tasarruflarda bulunabilir.Vakıf siyasetle uğraşmaz vakıf Türk İslam Ülküsüne hizmetle mükelleftir.Vakıf gayesine uygun hususlarda diğer benzeri kurumlarla işbirliği yapabilir.

  

VAKFIN KURULUŞ VARLIĞI

  

Madde 5 : Kuruculardan her biri vakfın tescili tarihinde ödenmek üzere vakfa (beşyüz lira) 500 TL tahsis etmişlerdir.Vakıf ayrıca hibe yolu ile veya ölüme bağlı tasarruflarla her nevi menkul ve gayrimenkuller nakit ve ayni haklar iktisap edebilir.

  

VAKFIN İDARESİ

  

Madde 6 : Vakıf beş kişilik bir mütevelli heyeti tarafından idare edilir.İstifa,ölüm hastalık ve saire gibi sebeplerle mütevelli heyeti üyeliklerinde boşalma olunca geri kalan üyeler boşalan üyeliği bir ay için de yeni bir üye seçerler.Vakfa ölçüsü mütevelli heyetince tespit edilecek miktarlardan fazla büyük bağışlarda bulunanlar mütevelli heyetinin kararıyla mütevelli heyetine alınırlar.Müsaadesiz olarak mütevelli heyetinin toplantılarına aralıksız olarak bir yıl devam etmeyenler mütevelli heyetinin kararı ile bu görevlerinden affedilebilirler.Mütevelli heyeti üyeleri bu hizmetleri için hiçbir şekilde bir ücret alamazlar gerek vakıftan ve gerekse idare edeceği müesseselerden hiçbir şekilde maddi ve bir menfaat sağlayamazlar.Vakfın idare ettiği müesseselerin muameleleri dolayısıyla mütevelli heyete üyeleri hiçbir şekilde şahsen sorumlu tutulamazlar.

   

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ :

  

a) Başkan : Seyit Ahmet Arvasi

b) İkinci Başkan : Ahmet Büyükkarabacak

c) Genel Sekreter : Gavsettin Koçak

d) Genel Muhasip : Ali Serçek

e) Üye : Abdülkadir Sezgin

  

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTILARI VE KARARLARI

 

Madde 7 : Mütevelli heyeti en az ayda bir kere olmak üzere istediği zaman toplanır.Mütevelli heyeti başkanın veya herhangi bir şekilde herhangi üç üyenin arzusu üzerine genel sekreter tarafından en az bir hafta önce yeri saati ve gündemi üyelere bildirmek üzere toplanır.Olağanüstü hallerde mütevelli heyeti başkanının kararı ile bu müddet yirmi dört saatte indirilebilir.Toplantı nisabı üçtür.Her üyenin bir oyu vardır.Karalar mevcut üyelerin ekseriyat reyleri ile alınır.Vakıf resmi senedinin tadili veya vakfın mallarının tasfiyesi ile ilgili kararlar için ittifakla kararın verilmesi gerekir.Değişen şartlarda ve ihtiyaçlara göre mütevelli heyet ittifakla alacağı kararlarla vakıf senedinde gerekli değişikliği yapabilir.

  

MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFELERİ

  

Madde 8 : Mütevelli heyeti vakfın yetkili organı olarak vakfı idare ve temsil eder.Vakıf mütevelli heyetinin kararı ile biri başkanın olmak üzere mütevelli heyet üyelerinden herhangi birinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur.Mütevelli heyeti ve yetkili kılacağı üyeler tüzüt ve vakıf senedinin çeşitli maddeleri gereğince kendilerine verilen görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yaparlar.

  

a) Vakfın gayesine uygun olan her türlü bağış yardım ve teberruları kabul etmek.

b) Vakfın gelirlerini vakfın gayesine en uygun şekilde kullanmak genişletmek ve bu maksatla yatırımlarda bulunmak.

c) Vakfın gayesine uygun müesseseleri ve tesisleri yapmak bunları işletmek bu maksatla binalar yapmak gerekirse bu binaları yıkmak yeniden inşa etmek tamir etmek genişletmek bu binaları ve gayri menkulleri satmak veya başka bir suretle elden çıkarmak vakfın arsaları ve diğer gayrimenkulleri üzerine Türk kanunlarınca kabul edilen her türlü tasarruflarda bulunmak.

d) Vakfın her türlü mamelakini idare etmek.

e) Vakıf adına mukaveleler akdetmek.

f) Vakfın malları karşılık gösterilmek sureti ile ödünç para almak ipotek koymak ve koydurmak.

g) İdaresi altında bulunan müesseselere müdür ve her türlü idareci ve memur tayin etmek ve ettirmek.

h) Çalışmaları ile mütevelli heyetine yardımcı olabilecek yürütme ve danışma komiteleri kurmak.

i) Vakfın idare ettiği müesseseleri her türlü idare ve müdafaa etmek bu hususta su,elektrik,gaz trafik tapu liman maarif v.s. gibi her türlü makam ve merciler önünde vakfı ve idare ettiği kurumları temsil etmek ve gerektiği muameleler de bulunmak.

j) Vakfın ve idare ettiği müesseselerin gerektiği her türlü işleri yapmak ve değiştirmek.

 

DANIŞMA KURULU

  

Madde 9 : Vakıf mütevelli heyeti ihtiyaç duyarsa bilgi tecrübe ve yardımları ile vakfa faydalı olabileceğini inandığı kimselerden bir danışma kurulu teşkil eder.Danışma kurulu mütevelli heyetinin uygun gördüğü tarihlerde toplanır mütevelli heyetinin tespit ettiği mevzuları müzakere eder.Mütevelli heyetine tavsiyelerde bulunur.

 

VAKFIN TASFİYESİ

  

Madde 10 : Vakıf gayesini herhangi bir sebeple gerçekleştirmeyecek hale geldiğinde mamelaki mütevelli heyetinin ittifakla alacağı kararda belirtecek bir hükmi şahsa veya hükmi şahıslarla devredilir.