Mütevellİ Heyetİ

Vakıf 5 kişilik bir mütevelli heyeti tarafından idare edilir.İstifa,ölüm,hastalık vs. gibi sebeplerle mütevelli heyeti üyeliklerinde boşalma olunca,geri kalan üyeler boşalan üyeliğe bir ay içerisinde yeni bir üye seçerler.

  

Müsaadesiz olarak mütevelli heyetinin toplantılarına aralıksız olarak bir yıl devam etmeyenler,mütevelli heyetinin kararı ile bu görevlerinden affedilebilirler.Vakfın idare ettiği müesseselerin muameleleri dolayısıyla mütevelli heyeti üyeleri hiçbir şekilde şahsen sorumlu tutulamazlar.

  

Mütevelli heyeti en az ayda bir kere olmak üzere istediği zaman toplanır.Mütevelli heyeti başkanın veya herhangi bir şekilde de herhangi üç üyenin arzusu üzerine genel sekreter tarafından en az bir hafta önce yeri saati ve gündemi üyelere bildirilmek üzere toplanır.Olağan üstü hallerde mütevelli başkanın kararı ile bu müddet 24 saate indirilebilir.Toplantı nisabı üçtür.Her üyenin bir oyu vardır.Kararlar mevcut üyelerin ekseriyet oyları ile alınır.

  

Vakıf resmi senedinin tadili veya vakfın mallarının tasfiyesi ile ilgili kararlar için ittifakla kararın verilmesi gerekir.

  

Değişen şartlarla ve ihtiyaçlara göre mütevelli heyeti ittifakla alacağı kararlarla vakıf senedinde gerekli değişikliği yapabilir.

  

Mütevelli heyeti,vakfın yetkili organı olarak vakfı idare ve temsil eder.Vakıf mütevelli heyetinin kararı ile biri başkanın olmak üzere mütevelli heyet üyelerinden herhangi birinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

  

Türk Gençlik Vakfı (TGV ) bugün Osman Sezgin başkanlığında,mütevelli heyetiyle kuruluş amacına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.